Polityka prywatności

Home Polityka prywatności

INFORMACJA RODO

dla osób korzystających z formularza kontaktowego oraz reklamacyjnego

 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PROBET-DASAG Spółka z o.o. z siedzibą: 68-100 Żagań, ul. Fabryczna 4-6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000136496 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 928-10-04-140, tel.: +48 68 363 16 20, adres e-mail: sekretariat@dasag.pl.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie/zgłoszenie wysłane przez formularz kontaktowy/reklamacyjny na stronie dasag.pl/ www.dasag.eu.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody, tj. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
  1. osoby pisemnie upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych klientów,
  2. podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych i osoby pisemnie upoważnione przez te podmioty do przetwarzania danych osobowych,
  3. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania korespondencji/rozpatrywania sprawy, uzależniony rodzajem zapytania, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji/, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody. Dane osobowe mogą być przechowywane ponad okresy wskazane powyżej, jeżeli obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa lub będzie to niezbędne w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami wynikającymi ze złożonego zapytania. 
 7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (Art. 7 ust. 3 RODO), przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (Art. 15 RODO), przy czym jedynie pierwsza kopia przetwarzanych danych udostępniana jest nieodpłatnie, za kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę;
  3. prawo do sprostowania swoich danych, w tym ich uzupełnienia (Art. 16 RODO);
  4. prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (Art. 17 RODO), jeżeli Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych;
  5. prawo ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO), w zakresie w jakim Administrator przetwarza dane bez podstawy prawnej;
  6. prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO), w zakresie danych dostarczonych przez Panią/Pana Administratorowi, które przetwarzane są w sposób zautomatyzowany;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO).
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy/reklamacyjny i uzyskanie odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy.
 9. Pani/Pana dane nie będą stanowiły podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.